Med de nye AMS-målerne er nettselskapene blitt miljøforurensere og inntrengere i våre privatliv. Døgnet rundt. Det må vi stanse – og ditt bidrag kan være avgjørende.

Målet er å få fastslått gjennom rettsapparatet – om vi så må til Høyesterett – at
– pulset EMF fra AMS-målere gir en biologisk belastning som gir økt risiko for helse- og miljøskader – og akutte helseplager for noen
– utplassering av utstyr som sprer slik stråling bryter med føre-var-prinsippet, med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), og med miljøkonvensjoner Norge har tiltrådt
– nettselskapenes frie adgang til sikringsskapene ikke kan omfatte å plassere slikt utstyr i private hjem eller på arbeidsplasser
– nettselskapene ikke skal ha rett til å innkreve gebyr eller egen tariff fra kunder som vil beskytte seg mot slike målere