Tusenvis av forskningsrapporter har påvist skader fra elektromagnetisk stråling.

Folkets Strålevern mener nåværende forskning er bevis nok til å iverksette føre-var-tiltak for å beskytte befolkningen, spesielt barn, gravide og de som allerede opplever å bli syke av strålingen fra trådløs teknologi og andre kilder for menneskeskapt EMF – og nok til å senke tillatte grenseverdier.

Stadig flere stiller spørsmål ved norske myndigheters pressemeldinger som skråsikkert konstaterer at alt er trygt, samtidig som andre kilder rapporterer om usikkerhet og påviste skadevirkninger.

I kildesamlingen finner du blant annet uttalelser fra offentlige ekspertkommisjoner, studier, rapporter og appeller fra uavhengige forskere i hele verden, samt brev fra legeforeninger og medieoppslag.

Telekom-næringen selv, forsikringsselskaper og deler av forvaltningen sitter på kunnskapen som holdes skjult for befolkningen, og flere samfunnsaktører har allerede begynt å sikre seg mot fremtidige erstatningssøksmål. Dette kan du blant annet lese om i kapittelet «Forsikringsselskaper tar ikke sjansen» og i de to kapitlene om interessekonflikter hos viktige reguleringsorganer.

Flere land og regioner har de siste årene lyttet til advarslene og innført føre-var-tiltak for å beskytte barn i barnehager og skoler. Også en rekke skoler og lærer- og foreldreorganisasjoner verden over har tatt grep for å redusere barns eksponering. Flere europeiske land har også de senere årene hatt offentlig finansierte kampanjer for å lære folk å redusere strålingen fra trådløs teknologi.

I Norge mener våre fagmyndigheter at forskningen ikke har klart å avdekke helseskader knyttet til stråling og at det er lite sannsynlig med negative konsekvenser for folkehelsen. De har heller ingen anbefaling om å være mer varsom, selv om strålingen ble klassifisert i 2011 som mulig kreftfremkallende av International Agency for Research on Cancer, IARC (Verdens helseorganisasjon og De forente nasjoners samarbeidsorganisasjon mot kreft, med hovedkontor i Lyon, Frankrike).

Les Folkets Stråleverns kildesamling, og gjør deg opp din egen mening.

Kildesamlingen
• kan lastes ned gratis
• kan kjøpes i bokutgave fra forlaget
• kan bestilles fra alle landets bokhandlere, f.eks. ARK-bokhandelkjeden
• kan lånes på ditt lokale bibliotek