Grenseverdiene for stråling fra mobilteknologi er ikke egnet til å beskytte mennesker og dyr mot påviste skadevirkninger, konkluderer forskergruppe i ny studie.

Av Therese Lucile Engh

En rekke tunge forskernavn fra flere land har slått seg sammen i en nyopprettet strålevernkommisjon, som presenterer seg som The International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) – Den internasjonale kommisjon for biologiske effekter av elektromagnetiske felt.

Forskerne har gått igjennom de siste 25 årenes forskning innen helseeffekter av stråling fra trådløs teknologi. Gjennomgangen munnet ut i en vitenskapelig artikkel som den 18. oktober ble publisert i tidsskriftet Environmental Health.

I artikkelen konkluderes det med at eksponeringsgrensene for radiofrekvent/trådløs stråling satt av ICNIRP (som gjelder i Norge og EU) og FCC (som gjelder i USA) er basert på ugyldige antagelser og utdatert vitenskap, og at de ikke er beskyttende for menneskers helse og dyreliv.

Videre konstaterer forskergruppen at ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) og FCC (Federal Communications Commission) på feilaktig grunnlag har avvist hundrevis av forskningsrapporter som dokumenterer skadelige helseeffekter ved nivåer godt under de anbefalte nivåene fra ICNIRP og FCC.

«Mange studier har vist at lave nivåer av stråling fra trådløs teknologi forårsaker oksidativt stress og signifikante skadelige effekter, inkludert kardiomyopati, økt kreftfare, DNA-skader, nevrologiske lidelser, økt gjennomtrengelighet av blod-hjerne-barrieren og skade på sædceller,» sier kommisjonens leder, Ronald Melnick, i en pressemelding fra ICBE-EMF.

ICBE-EMF krever blant annet

    • en uavhengig evaluering av effektene og risikoen ved radiofrekvent stråling, basert på vitenskapelige bevis fra fagfellevurderte studier utført de siste 25 årene.
    • nye, skjerpede grenseverdier egnet til å beskytte helsa til arbeidere (yrkeseksponering), allmennheten og miljøet/dyreliv. Grenseverdiene må være uten påvirkning fra militær- eller telekomindustri.
    • at publikum informeres om helserisikoen ved trådløs stråling og oppmuntres til å ta forholdsregler for å minimere eksponering; spesielt for barn, gravide og personer som er elektromagnetisk overfølsomme.
    • et øyeblikkelig moratorium for videre utrulling av 5G inntil det er demonstrert i studier – og ikke bare antatt – at denne teknologien er sikker.

ICBE-EMF viser ellers til at omfattende forskning har vist en rekke skadelige effekter også på dyrelivet, inkludert fugler og insekter, men at dette ikke er tatt hensyn til i ICNIRP og FCC sine retningslinjer:

«Mangelen på hensynet til kronisk lav-nivå-eksponering for radiofrekvent stråling på dyreliv kan føre til alvorlig forstyrrende effekter på skjøre økosystemer og på atferden og overlevelsen til arter som lenge har eksistert i jordens naturlige miljø.»

5G – hva er problemet?

For å gi raskere overføring av store datamengder, inkluderer frekvensområdet for 5G millimeterbølger, som er høyere frekvenser med kortere bølgelengder enn det som er brukt i tidligere generasjoner mobilnettverk.

ICBE-EMF-forskerne konkluderer med at det per i dag ikke er gjort noen tilstrekkelige studier på helseeffekter fra disse høyere 5G-frekvensene, verken fra kortvarig eller langvarig eksponering.

De kortere bølgelengdene gjør at strålingen ikke trenger like dypt inn i kroppen som ved lavere frekvenser benyttet ved for eksempel 3G og 4G – og mye av energien i strålingen vil absorberes av huden. Huden er som kjent det største organet på menneskekroppen med en rekke livsnødvendige funksjoner, og ICBE-EMF mener derfor det er nødvendig å blant annet undersøke hvordan disse funksjonene blir påvirket:

«Selv om den høye forekomsten av hudkreft i stor grad tilskrives eksponering for ultrafiolett lys [fra solen], finnes det ingen kjente studier om effekten av 5G-stråling på (i) hudens evne til å gi beskyttelse mot sykdomsfremkallende mikroorganismer, (ii) mulig forverring av andre hudsykdommer, (iii) påvirkningen på sollysindusert hudkreft, eller (iv) utvikling av hudkreft i seg selv. Det mangler også informasjon om effektene av 5G-stråling på nerve- og immunsystem, som også blir utsatt selv ved den grunnere penetrasjonen av millimeterbølger.»

Forskergruppen nevner også en rekke andre potensielt skadelige effekter ved 5G-teknologien som bør undersøkes før en eventuell videre utrulling.

El-overfølsomhet

ICBE-EMF mener det finnes godt belegg i forskningen for at sensitiviteten for radiofrekvent stråling kan variere i befolkningen, og at en del av befolkningen er spesielt følsomme for slik stråling (el-overfølsomme).

Hypotesen om at el-overfølsomhet er en nocebo-respons (som er omtrent det norske myndigheter legger til grunn), og at mennesker som opplever helseplager fra stråling pådrar seg fysiske symptomer indusert av frykt, mener forskerne er ugyldiggjort. I artikkelen skriver de blant annet:

«EHS [el-overfølsomhet] har vist seg å være en fysisk respons under blindede forhold [referanser til fire studier], og i tillegg til disse studiene har akutte EMF-induserte endringer i kognisjon, atferd og fysiologiske reaksjoner blitt observert i dyrestudier [referanser til 15 studier]; pluss ytterligere referanser under antakelse 13), som ikke kan være påvirket av medieskapt frykt. Disse studiene gir ytterligere bevis som ugyldiggjør nocebo-responsen (fysiske symptomer indusert av frykt) som årsakssammenheng med hensyn til symptomer.»

For å ivareta denne mer strålings-sensitive delen av befolkningen, anbefaler ICBE-EMF at det opprettes strålefrie områder, og at grenseverdiene også tilpasses denne gruppen.

WHO-rådgivere

Det er ikke hvem som helst av forskere som nå går ut og advarer om at strålegrensene fra ICNIRP og FCC representerer en fare for både menneskers og dyrs helse.

Bak den nye strålevernorganisasjonen står flere av ekspertrådgiverne fra WHO’s kreftforskningspanel, IARC, som i 2011 klassifiserte radiofrekvent stråling fra mobilteknologi som mulig kreftfremkallende.

ICBE-EMFs leder er Ronald Melnick, som var gruppeleder i IARC-panelet.

Han har i årtier hatt en ledende forskerstilling i Det Nasjonale Toksikologiprogrammet (NTP) i USA – som er en verdensledende institusjon for dyreforsøk.

Andre forskere i komitéen er blant andre den svenske kreftforskeren og WHO-rådgiveren Lennart Hardell, WHO-rådgiveren Anthony Miller og WHO-rådgiveren Carl Blackman, som også er en av grunnleggerne av den prestisjetunge stråleforskningsorganisasjonen Bioelectromagnetics Society (BEMS).
_____________________

Den fagfellevurderte artikkelen til ICBE-EMF kan du lese her:
Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G

Mer om bakgrunn, formål og om hvordan ICBE-EMF er organisert, finner du her:
Who We Are – International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (icbe-emf.org)

En 15 minutters video med en gjennomgang av det ICBE-EMF mener er de feilaktige antagelsene som ligger til grunn for ICNIRP og FCCs grenseverdier, finner du her:
Flawed Assumptions FCC & ICNIRP short version3.m4v – Google Disk