Folkets Stråleverns formål og visjon

Folkets Strålevern ble opprettet i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon; mobiltelefoni, trådløse nettverk, osv.). Det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen fremdeles ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Befolkningen trenger en etterrettelig, lyttende organisasjon som har som oppgave å beskytte og informere om dette viktige temaet.

Myndighetene formidler per i dag ikke oppdatert og korrekt informasjon om dette temaet til det norske folk. Folkets Strålevern arbeider for at befolkningen lettere skal kunne ta kunnskapsbaserte, rasjonelle beslutninger om riktig bruk av trådløs teknologi.

Det overordnede formålet for Folkets Strålevern er å bidra til å beskytte mennesker og miljø mot skadevirkninger fra ikke-ioniserende stråling. Dagens kunnskapsstatus på området viser at gjeldende grenseverdier og regelverk er bygget på foreldete prinsipper hva gjelder effekter og virkningsmekanismer av ikke-ioniserende stråling. Disse er derfor ikke egnet til å beskytte mennesker, dyr eller annet biologisk liv mot potensielt svært alvorlige skadevirkninger av slik stråling over tid, som er påvist også på nivåer svært langt under gjeldende grenseverdier.

Folkets Strålevern vil derfor arbeide for
– at det innføres en reell føre-var-linje som kan beskytte både mennesker og alt biologisk liv i naturen mot skadelige effekter fra ikke-ioniserende stråling
– at det innføres grenseverdier og lovgivning på området som tar hensyn til de faktiske biologiske effektene av strålingen – på mennesker, dyr, insekter og planteliv – ved ikke-termiske nivåer, som er vist i flere internasjonalt publiserte, fagfellevurderte studier
– at det innføres grenseverdier for ikke-ioniserende stråling som, i motsetning til dagens grenseverdier, kan beskytte mot skadeeffekter fra eksponering over tid

Folkets Strålevern er ikke en aktivistorganisasjon, og har ikke som formål å drive praktisk rådgivning i enkeltsaker eller måling av elektromagnetiske felt. Vi kan, mot et rimelig vederlag samt dekning av reisekostnader, holde faglige foredrag om emnet for grupper, velforeninger, skoler, barnehager og organisasjoner.

Folkets Strålevern er heller ikke en pasientorganisasjon eller støttegruppe for folk som er skadet av elektromagnetisk stråling, eller trenger hjelp til å finne ut om dette er tilfellet. Foreningen for el-overfølsomme (FELO) er opprettet med dette formål.

Folkets Strålevern finansieres av medlemskontingent og donasjoner som ikke er knyttet til motytelser, og alle som ønsker det kan bli medlem i Folkets Strålevern.