ICNIRPs utilstrekkelige eksponeringsgrenser

ICNIRP har ikke klart å beskytte befolkningen mot de mange skadene forbundet med eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felt.

1. ICNIRPs eksponeringsgrenser for radiofrekvente elektromagnetiske felt (RF-EMF) er basert på eksperimentelle resultater fra kortvarig eksponering, mens langsiktige eksponeringsdata er mer relevante.

2. ICNIRPs eksponeringsgrenser antar at de eneste effektene av RF-EMF-eksponering er fra umiddelbar oppvarming; likevel har hundrevis av publiserte vitenskapelige studier funnet biologiske/helsemessige effekter under ICNIRPs oppvarmingsterskel. Dermed er «sikkerhetsfaktorene» som ICNIRP hevder for sine eksponeringsgrenser ugyldige fordi de ikke er basert på en vitenskapelig pålitelig terskel for skade.

3. ICNIRPs eksponeringsgrenser er basert på antagelsen om at helseeffekter bare avhenger av absorpsjonshastigheten til RF-EMF med kontinuerlige bølger, og ignorerer de unike og bioaktive egenskapene til modulerte signaler som brukes i all trådløs kommunikasjon.

4. Mange resultater beskrevet i den vitenskapelige litteraturen viser mulige helserisikoer for hjernefunksjon, reproduksjon, utvikling, økt kreftrisiko og andre negative helseeffekter ved eksponering betydelig under ICNIRPs RF-EMF-grenser.

5. ICNIRPs retningslinjer tar ikke hensyn til forskjeller i RF-EMF-absorpsjon i hjernen og kroppen til barn, ungdom, arbeidende voksne eller syke og eldre.

6. ICNIRPs retningslinjer tar ikke hensyn til de unike helserisikoene hos sårbare mennesker (som unge, eldre, personer med elektromagnetisk overfølsomhet, osv.) som kan bli alvorlig påvirket ved nåværende eller lavere RF-EMF-eksponeringsnivåer.

7. ICNIRPs eksponeringsgrenser er utilstrekkelige for nye teknologier (for eksempel 5G) som generelt opererer på høyere frekvenser og krever mange basestasjoner som ligger tett, og dermed øker offentlig eksponering for RF-EMF.

8. ICNIRPs eksponeringsgrenser ble ikke utformet for å beskytte flora og dyreliv. Studier har funnet bivirkninger fra RF-EMF-nivåer under ICNIRPs eksponeringsgrenser. Høyere frekvenser som brukes i 5G-teknologi kan resonnere med insektlegemer, noe som resulterer i skade på viktige pollinatorer for landbruket.

9. Flertallet av forskere som publiserer EMF-forskning anser ICNIRPs RF-EMF-grenser for å være utilstrekkelige for beskyttelse av helsen til mennesker og dyreliv. De krever mye lavere eksponeringsgrenser, som uttrykt i for eksempel International EMF Scientist Appeal og The EMF Call, samt i publiserte papirer fra International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields.

10. ICNIRPs medlemmer er selvnominerte og står ikke til ansvar overfor noen. Videre er mye av forskningen som ICNIRP støtter seg på utført av ICNIRP-medlemmer, og støttes økonomisk av telekommunikasjonsindustrien, med påfølgende interessekonflikter.