Skøyen skole anmodes om å ikke øke elevenes eksponering for elektromagnetisk stråling gjennom nyetablering av mobilmaster og basestasjoner. Dette ble vedtatt i Ullern bydel etter et enstemmig vedtak i Ullern helse- og sosialkomite 25. august 2011.

Se artikkel fra Dagsavisen.

Her er hele teksten fra møteprotokollen: PS 11/30- Elektromagnetisk stråling fra mobilmaster – mulige helsevirkninger – Skøyen skole m.fl.:
Ullern helse- og sosialkomite fattet følgende enstemmige vedtak iht. vedtak om delegasjon av myndighet gitt av Ullern bydelsutvalg: Skøyen skole anmodes om å ikke øke elevenes eksponering for elektromagnetisk stråling gjennom nyetablering av mobilmaster og basestasjoner. Nyetablering av slike innretninger vurderes på ny når kunnskapsgrunnlaget for virkningen av elektromagnetisk stråling i løpet av høsten er oppsummert og klargjort av ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Vedtakets første punkt gjelder også alle andre skoler samt barnehagene i Bydel Ullern. Oslo kommune sentralt eller gjennom andre anmodes om å utarbeide retningslinjer og tiltak for hvordan problemene med elektromagnetisk stråling skal håndteres i bydelene, basert på resultatet av ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Komitèen vedtok også enstemmig etter forslag fra Kari Thrane-Steen (H) å sende et brev til Skøyen skole med følgende tekst: Ullern helse- og sosialkomitè ønsker å vite konkret av hva som eksisterer av master på Skøyen skole i dag. Har skolen gitt informasjon til foreldre om skadevirkninger av nyetablering av master/mobilnett. Er ikke fasttelefonen god nok for alarm?