Av: Ingrid Wreden Kåss, master i filosofi og bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Resultatene fra verdens største statlige dyrestudie på mobilstråling og kreft er nylig blitt offentliggjort. Studien, som har kostet 25 millioner dollar, ble utført av USAs prestisjefylte National Toxicology Program (NTP), på oppdrag av U.S. Food and Drug Administration (FDA), som er en etat under det føderale amerikanske helse- og sosialdepartementet. Et ekspertpanel oppnevnt av amerikanske helsemyndigheter har siden gjennomgått funnene i studien, og konkluderer med at studien viser en tydelig sammenheng mellom mobilstråling og utvikling av kreft hos rotter. Samtidig har en annen ekspertgruppe gjennomgått studiens tekniske utforming og konkluderer med at denne holder mål.

Ekspertpanelet ga i sin rapport uttrykk for at flere av konklusjonene i de midlertidige rapportene fra NTP-studien var for forsiktige i forhold til de faktiske funnene som går fram av datagrunnlaget fra studien. Panelet har derfor foreslått å oppgradere evidensnivået i sju av de aktuelle konklusjonene i tråd med dataene. Det er vanlig at anbefalingene til slike ekspertpaneler blir etterfulgt. (De foreslåtte endringene finnes uthevet i fet skrift i denne oppsummeringen.)

Klar evidens for ondartet hjertekreft – noe evidens for ondartet hjernekreft
Ekspertpanelet fant at dataene i studien viser klar evidens for kreftfremkallende virkning når det gjelder en type ondartet kreft i hjertet (Schwannom=nervesvulst). Panelet fant videre noe evidens blant annet for ondartet hjernekreft (gliom) hos eksponerte hannrotter. Funnene gjaldt både ved eksponering fra GSM-modulert og CDMA-modulert mobilstråling. At mobilstråling øker risikoen for kreft i hjerte og hjerne bekreftes også av flere andre studier, blant annet en ny og omfattende dyrestudie fra det italienske Ramazzini-instituttet. Ekspertpanelet fant videre noe evidens for kreft i binyrene (feokromocytom) hos rotter som ble eksponert for GSM i NTP-studien.

Seniorforsker ved National Toxicology Program (NTP), Dr. John. Bucher, har uttalt at den typen kreft man fant i hjertevevet til de eksponerte hannrottene, er av tilsvarende type som man også har sett hos enkelte mennesker som har brukt mobiltelefon på sterk strålestyrke over flere år. «Det faktum at denne svulsttypen var den samme, fanget virkelig vår oppmerksomhet», forklarte Bucher til avisen The News & Observer. «Og dette var også noen av de sterkeste funnene ut fra et numerisk synspunkt.»

Den tidligere NTP-forskeren Dr. Ronald Melnick uttalte til The News & Observer at funnene i studien bør føre til strengere grenseverdier for stråling, og at helserisikoen bør få både ansatte i forvaltningen og telekom-ledere til å avskaffe reklame rettet mot å få barn til å bruke slike trådløse produkter. Han betegner resultatene fra studien som svært viktige og sier de vil være grunnlag for offisielle folkehelsevedtak. Dr. Melnick var selv med på å designe NTP-studien før han gikk av med pensjon for noen år siden. I dag fungerer han som seniorrådgiver hos miljøorganisasjonen The Environmental Health Trust (EHT). I en kommentar til EHT sier han at myndighetene nå bør sørge for en kvantitativ risikovurdering basert på funnene i NTP-studien. I tillegg etterlyser han føre-var-tiltak for å beskytte befolkningen, spesielt med tanke på å ivareta barns helse.

Funn bekreftes av flere studier på mennesker
Lederen av The Environmental Health Trust, epidemiologen Dr. Devra Davis, understreker i en kommentar at funnene i NTP-studien får økt relevans ved det faktum at «alle velutformede studier på mennesker med 10 eller flere års eksponering for mobiltelefoner, viser høyere risiko for tilsvarende kreftformer – gliomer og akustikusnevrinomer», altså tilsvarende typer kreftsvulster som de som ble funnet i studien. Hun påpeker det dypt bekymringsverdige i at eksponeringen av barn og unge likevel fortsetter å øke over hele USA, blant annet som en følge av at skolebarn blir gitt pc-er og nettbrett, som hun beskriver som «toveis mikrobølgeutstrålende apparater» som barna benytter – ofte i mange timer daglig – rett ved siden av sårbare unge kropper og hjerner som fortsatt er i utvikling.

Ekspertpanelet fant også at dataene fra NTP-studien viste usikker evidens for flere andre typer kreftformer hos de eksponerte forsøksdyrene (rotter og mus), blant annet forskjellige typer kreft i knokler og bindevev, samt lungekreft, lymfekreft og leverkreft hos eksponerte mus. Det ble også funnet usikker evidens for blant annet prostatakreft, godartede og ondartede granulære cellesvulster i hjernen, kreft i hypofysen, kreft i bukspyttkjertelen, hjertekreft (hos hunnrotter), kreft i hypofysens forlapp, samt leverkreft hos eksponerte rotter. Resultatene var noe ulike for hunndyr og hanndyr både blant mus og rotter, og de varierte også noe i forhold til om eksponeringen var fra GSM-modulert eller CDMA-modulert mobilstråling.

Panelet konkluderte dessuten med at det ble funnet økning i forekomsten av andre typer endringer («ikke-neoplastiske lesjoner») i hjerte, hjerne og prostatakjertel hos eksponerte hannrotter, samt i skjoldbruskkjertelen og binyrene hos eksponerte hunnrotter.

NTP-rapportene beskriver blant annet at det ble funnet en signifikant økning av DNA-skader flere steder i hjernen både hos eksponerte rotter og mus.

Skadevirkninger på nyfødte forsøksdyr
Lederen av the Environmental Health Trust (EHT), Dr. Devra Davis, understreker at de offentliggjorte rapportene fra NTP-studien også viser flere typer skadevirkninger: Blant annet veide de nyfødte rottene som var blitt eksponert for mobilstråling, mindre enn nyfødte unger i kontrollgruppen, og det ble i tillegg påvist flere defekter i hjertene til de eksponerte ungene. Nyfødte rotter som ble født i de av forsøkene der eksponeringen foregikk over lengst tid, hadde dessuten høyere dødsrate enn i kontrollgruppen. Ifølge NTP-rapportene kunne forskerne imidlertid ikke avgjøre hvorvidt den lavere fødselsvekten og den høyere dødeligheten hos de nyfødte ungene var en primæreffekt av strålingen under svangerskapet eller om det var en sekundæreffekt som skyldes strålingens virkninger på mødrene.

Annie Sasco MD, DrPH, tidligere leder for forskningsavdelingen for epidemiologi for forebygging av kreft hos Det internasjonale kreftforskningsbyrået (IARC) ved Verdens helseorganisasjon (WHO), etterlyser også føre-var-tiltak. Hun uttaler følgende til EHT, der hun i dag er medisinsk rådgiver:

«Nok er nok. Hvor mange flere dødsfall må til før seriøse tiltak blir iverksatt? Den vitenskapelige evidensen fortsetter bare å øke.» «Det er på tide med handling», slår hun fast.

Kilder

Omtaler av og kommentarer til panelets konklusjoner:

Environmental Health Trust (2018, March 28.). “Clear Evidence of Cancer” Concludes U.S. National Toxicology Program Expert Panel on Cell Phone Radiation. (Expanded Press Release):
https://ehtrust.org/clear-evidence-of-cancer-concludes-the-expert-panel-to-the-us-national-toxicology-program-on-cell-phone-radiation-study-findings/

Murawski, J. (2018, March 28.). Can your cellphone cause cancer? Scientists find definitive link in study of rats. The News & Observer. [Raleigh, NC]:
http://www.newsobserver.com/news/business/health-care/article207112454.html

Bucher, J. (2018, April 2.). Statement by Dr. John Bucher, National Institute of Environmental Health Sciences National Toxicology Program on the Peer Review of the Cell Phone Radiofrequency Radiation Studies:
https://ehtrust.org/statement-by-dr-john-bucher-national-institute-of-environmental-health-sciences-national-toxicology-program-on-the-peer-review-of-the-cell-phone-radiofrequency-radiation-studies/

Ekspertpanelets uttalelse:

The NTP Technical Reports Peer Review Panel. (2018, March 26-28) Actions from Peer Review of the Draft NTP Technical Reports on Cell Phone Radiofrequency Radiation March 26-28, 2018:
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/actions20180328_508.pdf

Oppsummering av panelets forslag til endringer i tabell, samt definisjoner av karsinogenitetsnivåene v. Joel M. Moskowitz, Ph.D.:
https://drive.google.com/file/d/1DXh7_KHKMaFJELrvNvb6gipSVgqu-7Ot/view
(Se også omtalene til Joel M. Moskowitz: https://www.saferemr.com/)

Foreløpige rapporter fra National Toxicology Program (NTP):

National Toxicology Program. (2018, March). Draft Reports, Public Comments, and Related Information: TR Peer Review Panel:
https://ntp.niehs.nih.gov/about/org/sep/trpanel/meetings/docs/2018/march/index.html

Direktelenke til NTPs «draft report» for rottestudiene:

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraft.pdf

Direktelenke til NTPs «draft report» for musestudiene:
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr596peerdraft.pdf

National Toxicology Program. (2016-2018). Cell Phones: Partial Findings Report.:
https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/findings/study_index.html
(Her finnes også delresultatene som ble publisert i 2016(.

Ramazzini-studien:

Falcioni et al. (2018). Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. Environmental Research. Bologna: Ramazzini Institute:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367

Se også kommentarene til den svenske kreftforskeren og onkologen Lennart Hardell, PhD og Hardell-forskergruppen, som foreslår ytterligere et par oppgraderinger av karsinogenitetsnivået basert på dataene i studien:

Hardell et al. (2018). Comments on the NTP reports, Hardell et al:
https://www.environmentandcancer.com/comments-on-the-ntp-reports-hardell-et-al/

Kort oppsummering:
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2018/03/27/national-toxicology-program-ntp-radiofrequency-radiation-carcinogenesis-in-rats-ntp-tr-595-and-mice-ntp-tr-596/

Svensk tekst:
https://lennarthardell.wordpress.com/2018/03/27/national-toxicology-program-ntp-radiofrequency-radiation-carcinogenesis-in-rats-ntp-tr-595-and-mice-ntp-tr-596/