Dagens grenseverdier for tillatt stråling fra utstyr som kommuniserer trådløst (mobiltelefoner, iPads, mobilmaster, osv.) må senkes omgående.

Regjeringen, Stortinget og ansvarlige myndigheter må handle umiddelbart for å beskytte mennesker. Dette krever flere nordiske strålevern- og funksjonshemmedes foreninger. De siste års forskning har klarlagt at de gjeldende grenseverdiene ikke er tilstrekkelige for å beskytte befolkningen mot helseskader.

Dagens grenseverdier er foreldede. De beskytter kun mot akutte oppvarmingseffekter, etter 6 minutters eksponering, de beskytter ikke mot andre effekter som kan oppstå etter lengre tids eksponering. Dagens grenseverdier beskytter ikke mot vanlig rapporterte effekter som f.eks. hodepine, søvnvansker, hukommelses- og konsentrasjonsproblemer eller kreft.

De senere års forskning har vist mange skadelige effekter langt under dagens grenseverdier. Det er konklusjonen i en forskningsgjennomgang, BioInitiative 2012, der 29 internasjonale eksperter fra 10 ulike land, hvorav 7 fra Sverige, har gått gjennom 1 800 vitenskapelige studier. Barn, gravide og de som ønsker å bli foreldre, er spesielt utsatt.

Den nye rapporten, som er utarbeidet av internasjonal eksperter uten finansielle koblinger til industrien, gir et alvorlig bilde av helserisikoene med trådløs teknologi. Forskningen viser gjennomgående at risiko for å få aggressiv hjernekreft og hørselsnervekreft øker ved bruk av mobiltelefon og trådløs telefon. Derfor ble slik radiofrekvent stråling klassifisert som mulig kreftfremkallende av WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt, IARC, i 2011.

Strålingen kan skade cellene våre, det gjelder alt fra hjerne- til sædceller, på mange måter. Flere titalls nye undersøkelser kobler mobilstråling til skader på sædcellene. En mobiltelefon i lommen eller i beltet, bærbare PC-er og iPads med trådløs internettoppkobling kan skade spermienes DNA, lede til misdannelser og vanskeligheter med å få barn. Det ufødte barnets utvikling kan også skades når gravide bruker mobiltelefoner eller utstyr som kobles opp mot trådløst internett. Hjernens følsomme utvikling kan påvirkes, og det kan resultere i atferdsproblemer som ADHD, dårligere hukommelse eller lærevansker. Slike effekter er observert i undersøkelser av mennesker og i dyrestudier.

Langvarig eksponering kan resultere i psykiske problemer, alvorlige nevrologiske sykdommer og kreft. Gjentatte undersøkelser viser risiko for søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer, depresjoner og hodepine. Hele 98 studier viser skadelige effekter på hjernen og 9 viser økt risiko for Alzheimer eller demens ved eksponering for lavfrekvente elektromagnetiske felt.

Vi kan konstatere at de helserisikoer som BioInitiative-rapporten advarer om, samsvarer med den kraftige økningen i diffuse og uklare helseproblemer i samfunnet. Barn, ungdommer og voksne i Norden har aldri sovet så dårlig eller hatt så dårlig psykisk helse som i dag.

Strålskyddsstiftelsen og Elöverkänsligas Riksförbund i Sverige, Folkets Strålevern og Foreningen for el-overfølsomme i Norge, samt foreningen Elöverkänsliga i Finland oppfordrer Regjeringen, Stortinget og ansvarlige myndigheter til å handle i henhold til anbefalingene i BioInitiative-rapporten og snarest vedta de nødvendige tiltak for å beskytte mennesker. Spesielt gjelder dette de mest følsomme gruppene: fostere, barn, ungdommer, gamle, de som har nedsatt immunforsvar og de som er el-overfølsomme.

Vi krever blant annet at:

– bruk av trådløs teknologi forbys i skoler og barnehager
– tydelige advarsler og råd må utarbeides for de følsomme gruppene
– mennesker som rapporterer om symptomer av strålingen må taes på alvor og tilbys beskyttelse
– grenseverdiene må senkes radikalt, så de også beskytter oss mot langtidseksponering

Tore Fahlström, ordförande Strålskyddsstiftelsen Sverige
Erja Tamminen, ordförande Elöverkänsliga i Finland
Per Segerbäck, ordförande,Elöverkänsligas Riksförbund Sverige
Solveig Glomsrød, leder Foreningen for el-overfølsomme i Norge
Sissel Halmøy, generalsekretær Folkets Strålevern

Folkets Strålevern eksisterer fordi folk dessverre ikke kan stole på myndighetene.

Folkets Strålevern har som formål å:

– formidle korrekt informasjon om elektromagnetisk stråling og virkningen av denne for folks helse – ufiltrert og objektivt – ut til folket
– formidle korrekt informasjon om myndigheters beslutninger i andre land
– arbeide for å få satt ned grensene for utslipp fra stråleinnretninger
– arbeide for å skåne barn og unge spesielt
– sette i gang uavhengig forskning i samarbeid med sentrale forskningsmiljøer

Folkets Stråleverns ambisjon er å holde strålingen rundt oss på et nivå som ikke er mer enn vi kan tåle, samt at moderne teknologi tar hensyn til helseaspektet. Folkets Strålevern arbeider for at prisen vi må betale for moderne teknologi ikke blir for høy – for oss, og for generasjonene som kommer.