Folkets Strålevern mottok det overraskende vedtaket fra Domeneklagenemda 25. mai 2012, om at Statens strålevern skulle overta vårt domene, og at det skulle skje innen syv dager. Folkets Strålevern hadde hatt dette domenet i nesten to år, men da mente Statens strålevern at det var et problem, og at vi hadde valgt domenenavnet i «ond tro». Dette var vi sterkt uenige i. Vi valgte derfor å gå til Advokatfirmaet Schjødt AS for å få hjelp. De foreslo at vi prøvde å få til en minnelig løsning med Statens strålevern. Dette ønsket imidlertid ikke Statens strålevern, og vår eneste mulighet var da å sende en midlertidig forføyning. Hvis vi vant frem her, ville vi få beholde domenet vårt inntil en dom skulle avgjøre hvem som skulle ha domenet videre. Hvis vi tapte, ville vi miste domenet vårt omgående.

Begjæring om midlertidig forføyning ble sendt fra Advokatfirmaet Schjødt AS 5. juni, dagen før vi skulle ha mistet domenet vårt. Saksøkt var Helse- og Omsorgsdepartementet v/regjeringsadvokaten. Regjeringsadvokaten tok etter mottak av brevet kontakt med Schjødt og ba om en minnelig løsning. Innså kanskje regjeringsadvokaten at de hadde en dårlig sak? Etter noe forhandlinger ble denne forliksavtalen inngått mellom Folkets Strålevern og Statens strålevern, og muntlig høring som skulle vært 26. juni ble avlyst.

I korthet betyr dette at stralevern.no i fremtiden (minst til 1.1.2013) blir et «veikryss» der man må velge om man skal til Statens strålevern eller Folkets Strålevern. Vi benytter videre domenet: folkets-stralevern.no, og de: nrpa.no.

Vi får videre beholde rettighetene til e-postadressene. Det er «umulig» for oss å melde om endring til alle som har våre e-postadresser, og det ville ikke være akseptabelt for oss at Statens strålevern skulle få vår e-post.

De må også betale utgifter vi har hatt til advokatfirma Schjødt i forbindelse med den midlertidige forføyningen (som kunne vært unngått dersom de hadde akseptert å forhandle om en minnelig løsning i første omgang).

Vi tar dette som en seier! Vi ser det ikke som noen ulempe at vi er «likestilt» med dem på stralevern.no. Vi står dessverre et stykke fra hverandre i diskusjonen om helseplager og -skader fra elektromagnetisk stråling, og vi synes det er riktig at publikum får anledning til å få saken presentert fra en uavhengig organisasjon som Folkets Strålevern er. Ikke minst er det viktig at folk får mulighet til å finne informasjon om de reelle farer knyttet til strålingen vi i dag omgir oss med, ettersom Statens strålevern ikke utfører denne oppgaven på tilfredsstillende vis.

Ettersom folkets-stralevern.no er et langt domene, og siden vi har alt vårt trykte materiell med stralevern.no, har vi opprettet stralevern.org som aliasdomene. Det vil si at vi bruker dette når vi oppgir domenet og e-postadresser. På alle bøker og annet, krysser vi over .no og skriver .org.

Nye e-postadresser blir da thomas/sissel/mona@stralevern.org – og det samme for resten av styret og andre sentrale personer.