Europarådets forslag til vedtak består av en lang rekke punkter og kommentarer til dagens regelverk og forvaltning av strålevernreglene. Forslaget er på 12 A4-sider, og noen av hovedpunktene er:
– Mobiltelefoner kan forårsake hjernesvulst.
– Etter å ha sett forskningsrapportene som har kommet per dags dato har man så mange bevis på skadeeffekter at det kan garanteres for at man umiddelbart bør begrense bruken.
– Grenseverdier er basert på ICNIRPs standard, som har en rekke begrensninger.
– Reglene bryter med medlemslandenes forpliktelse til å bevare miljø og helse: Sitert fra forslag: United Nations Conference on the Human Environment and the Stockholm Declaration (Stockholm, 1972): Recommendation 1863 (2009) on environment and health, Recommendation 1947 (2010) on noise and light pollution, and more generally Recommendation 1885 (2009) on drafting an additional protocol to the European Convention on Human Rights concerning the right to a healthy environment Recommendation 1430 (1999).
– Føre-var-prinsippet har ikke blitt overholdt av myndighetene i de enkelte land.

Noen av forslagene i vedtaket er:
– Redusere grensen for stråling innendørs til en titusendel av dagens grense.
– Forby mobiltelefoner og trådløsnettverk i skoler.
– Forskere som varsler om fare må beskyttes.
– Teleoperatører kan ikke kun etter egne interesser bestemme basestasjoners plassering; det må gjøres i samsvar med de som berøres.
– Innføre bedre modeller for risikonalyse av mulige skadevirkninger.