Professor Franz Adlkofer ledet det store EU-finansierte prosjektet REFLEX, som i 2004 offentliggjorde funn som viste skadelige effekter av mobilstråling langt under de tillatte grenseverdiene. Noen år senere ble det østerrikske teamet i prosjektet gjenstand for en svertekampanje – beskyldninger om juks med data – satt i scene av dr. Alexander Lerchl. Sistnevnte har i mange år vært et ledende medlem av det tyske strålevernet, og har også sittet i WHOs kreftpanel IARC. Høsten 2010 ble han imidlertid ekskludert fra IARC, både fordi det hadde kommet for en dag at han hadde bindinger til tysk mobilbransje, og fordi halvparten av hans forskningspublikasjoner de siste årene slett ikke var forskningsstudier, men kritikker av studier som viste skadelige effekter av mobilstråling. IARC anså at han gjennom denne aktiviteten hadde demonstrert sin forutinntatte holdning i spørsmålet om eventuelle skadelige helseeffekter, og derfor ikke var skikket til å være med på IARCs arbeid (som kjent klassifiserte IARC i mai i år mobilstråling som mulig kreftfremkallende).

Den 3. november 2011 slo professor Franz Adlkofer tilbake mot falske beskyldninger om fabrikkerte data, med uttrykk som ”misuse of science” og ”institutional corruption”. Adlkofer sa blant annet at dersom REFLEX-studien hadde vært med blant undersøkelsene som IARC vurderte, ville mobilstråling trolig blitt klassifisert som sannsynlig kreftfremkallende. Se video av Adlkofers presentasjon på Harvard Law School.

Også i andre miljø- og helsesaker har svertekampanjer blitt brukt for å så tvil om forskningsresultater som viser helserisiko. Tobakkssaken er et grelt eksempel. Jamfør David Michaels bok: Doubt is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health (2008). Jamfør også avsløringene til Naomi Oreskes og Eric M. Conway, i boken: Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming (2010). Denne boka ble omtalt med stor interesse av Forskningsetiske komiteer tidligere i år, og var nylig aktuell i norske riksdekkende aviser da Naomi Oreskes holdt foredrag i Oslo.

Tysk professor om institusjonell korrupsjon og pseudovitenskap, Dr. Franz Adlkofer, holdt i november 2011 et foredrag om den trådløse kommunikasjonsindustriens svertekampanje mot forskere som hadde funnet skadelige effekter av mobilstråling. Foredraget, som ble holdt ved Safra Center for Ethics, Harvard Law School, begynner slik: Basert på min erfaring fra mange år med forskning, har jeg konkludert med at institusjonell korrupsjon har samme virkning på samfunnet som kreft har på mennesker. Det er dette denne presentasjonen handler om. Les hele foredraget på norsk!